نوآوری بزرگ گراهام و براون

دو دوســت صمیمــی، هارولــد گراهــام و هنـری بـراون کار خـود را در سـال ۱۹۴۶بـا دارایــی بســیار ناچیــزی یعنــی صمیمیــت و یـک ایـده ی خلاقانـه شـروع کردنـد. آن هـا هوشــمندانه از کمبــود شــدید کاغــذ ناشــی از جنــگ جهانــی دوم اســتفاده کــرده و بــه کمــک کوهــی از کاغذهــای متالیــک ضایعاتــی، یــک پرینتــر هشــت رنــگ و یــک دســتگاه برجســته ســازی؛ انقلابــی در صنعــت کاغــذ دیــواری بــه وجــود آوردنــد.

پــس از ســال هــای ســخت جنــگ همــه بــه دنبــال ایجــاد فضایــی روشــن و بــا نشــاط تــر در خانــه هایشــان بودنــد. بــه همیــن دلیــل از محصــولات هارولــد و هنــری اســتقبال زیــادی بــه عمــل آمــد، بــه نحــوی کــه جوابگویــی بــه تقاضــای مشــتریان غیــر ممکــن بــود. کمپانــی بــه ســرعت رشــد کــرد و تــا ســال هــای ابتدایــی دهــه ۵۰ میـلـادی مصــادف بــا جنــگ کــره و بحــران اقتصــادی ناشــی از آن بــه رونــد رو بــه رشــد خــود ادامــه داد. در همیــن ســال هــا مــرگ غــم بــار گراهــام در ســی و نــه ســالگی اتفــاق افتــاد کــه ضربــه بزرگــی بـرای شـرکت محسـوب مـی شـد. امـا هنـری بـراون مصمـم بـه پیگیـری رویـای خـود بـود و کسـب و کار خـود را بـا انتصـاب هربـرت، بــرادر هارولــد، بــه عنــوان مدیــر عامــل ادامــه داد.

در قلــب هارولــد و هنــری همــواره احترامــی عمیــق بــرای کارمنــدان، مشــتریان و محیــط زیســت وجــود داشــته کــه تاثیــر بســزایی نیـز در نگـرش آن هـا در کسـب و کار ایجـاد کــرده اســت. سیاســتی در شــرکت وجــود دارد کــه همــواره از کارمنــدان در زمــان مشــکلات یــا بیمــاری هــا حمایــت مــی کنــد. نســل هــای بعــدی کارمنــدان شــرکت در واقــع فرزنــدان نســل قبلــی بــوده کــه بــه دلیــل همیــن سیاســت هــای حمایتــی راغــب بــه ادامــه راه پدرانشــان در شــرکت بــوده انــد. حتــی امــروز نیــز شــعار شــرکت در همیــن راستاســت. فامیلـی شـما نبایـد گراهـام یـا بـراون باشـد تـا عضـوی از خانـواده مـا باشـید. “دیویـد بـراون”

بــا فــرا رســیدن دهــه ۶۰میــلادی پســران هنــری و هارولــد، دیویــد بــراون و راجــر گراهــام بــه شــرکت پیوســتند. زمــان بــرای اســتفاده از شــیوه هــای مدیریتــی نویــن فـرا رسـیده بـود. هنـری نیـز بـه نظـارت خـود در شـرکت ادامه داد. در این سـال ها شرکت بــا تاســیس کارخانــه هــای جدیــد و خریــد رقبــای بالقــوه خــود، گســترش پیــدا کــرد.

در دهــه ۷۰، تولیــد شــرکت گراهــام و بــراون از مــرز میلیــون ها رول کاغــذ دیــواری در ســال گذشــت کــه ایــن شــرکت را بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان مســتقل کـاغـذ دیــواری در بـریــتانـیــا و یکـی از رو بـه رشـد ترین اسـتعداد های بـازار اروپـا، مطـرح کـرد. در همیـن سـال هـا ایـده هـا و محصولاتی جدیـد نظیـر کاغـذ دیـواری قابـل شستشـو از جنـس وینیـل عرضـه شـدند.

رونــد نــوآوری ادامــه پیــدا کــرد تــا جایــی کــه شــرکت برنــد بســیار معــروف خــود Superfrescoرا معرفــی نمــود. مهم تریــن ویژگـی محصـولات ایـن برنـد جدیـد، قابلیـت نصــب آســان، شستشــو و رنــگ آمیــزی متنــوع آن بــود. ایــن محصــول همچنیــن اولیــن ســری از محصولاتــی اســت کــه شــرکت، تبلیغــات تلویزیونــی بــرای آن انجــام داده اســت.

شـعار تبلیغاتـی اسـتفاده شـده در ایـن تبلیـغ “هـر آنچـه نصـب مـی شـود روزی بایـد پاییـن آورده شــود” بــه قــدری معــروف و محبــوب شــد کــه در ســال هــای پایانــی دهــه ۹۰ نیــز دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. کمپانــی گراهــام و بــراون، همیشــه موفــق بــوده اســت تــا بافاصلــه پــس از خالــی شــدن فروشــگاه هــا از محصــول، جــای خالــی آن را پــر کنــد. همچنیــن مقــدار ســهم برنــد در بــازار در مــدت کوتاهــی، چهــار برابــر و گـردش مالـی شـرکت سـه برابـر شـده اسـت.

برنــد Superfrescoموفــق شــده خــود را بــه عنــوان پــر فــروش تریــن برنــد کاغــذ دیـواری در دنیـا مطـرح کـرده و در ۵۰ کشـوردنیــا عرضــه شــود. در حــال حاضــر، ســومین نسـل از خانـواده گراهـام و بـراون عهـده دار مدیریــت شــرکت هســتند. بلنــد پــروازی هــای شــرکت در دهــه ۸۰پــا بــه مرحلــه جدیــدی گذاشــت. در ایــن دوره ســرمایه گــذاری هــای زیــادی در گســترش ماشــین آلات تولیــد کننــده محصــولات بــا چســب های آمــاده انجــام شــد. همچنیــن کمپیـن تبلیغاتـی جدیـدی نیـز بـرای شـرکت شــکل گرفــت. ســال هــای دهــه ۹۰بــرای گراهــام و بــراون بــا نــوآوری بیشــتری همــراه بــود. در ســال ۱۹۹۲اولیــن نمونــه کاغــذ دیــواری batchlessارائــه شــد. همــکاری هــای جدیــد نیــز بــا طراحــان بیــن المللــی نظیــر ،Laurence Llewelyn ،Linda Barker، Hemingway design و Marcel wandersشــکل گرفــت .

رشــد شــرکت منجــر بــه تاســیس شــعبات دیگــر در آمریــکا، فرانســه، هلنــد، روســیه، کانــادا و چیــن شــده اســت. آخریــن شــعبه از شــرکت گراهــام و بــراون نیــز در کشــور آلمــان واقــع شــده اســت. نــوآوری و تفکــر دو نیــرو محرکــه اصلــی شــرکت در ایــن ســال هــا بــوده اســت. عواملــی کــه شــرکت را از یــک کســب و کار خــورده پــا، بــه بزرگتریـن رهبـر بازارهـای بیـن المللـی تبدیل کرده است.

پــس از بــاز تعریــف برنــد پــالاز و اضافــه شــدن کاغذ دیــواری بــه مجموعــه محصــولات آن، همــکاری پــالاز بــا ایــن برنــد قدیمــی، خــوش نــام و معــروف آغــاز شــده اســت. هـر سـاله بـا گسـترش محصـولات، جدیدتریـن آلبــوم هــای کاغــذ دیــواری برنــد گراهــام و بـراون بـه گـروه محصـولات کاغذدیـواری پـالاز اضافــه می شــود. در شــعب خانه پــالاز و تمــام نمایندگی هــای فــروش امــکان دسترســی بــه محصــولات بــا کیفیــت و منحصــر بــه فــرد ایــن برنــد بــرای شــما فراهــم شــده اســت.

تولید محتوا پالاز

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.